முகப்பு  > தகவல் வளங்கள்

 செய்தி வெளியீடுகள்

செய்தி வெளியீடுகள்

Pioneer and Merdeka Generation Seniors to Receive $278 million in MediSave Top-Ups in July 2021

>21 June 2021
Read More

Pioneer Generation and Merdeka Generation Seniors to Receive $255 million in MediSave Top-Ups in July 2020

>17 June 2020
Read More

Eligible Pioneer Generation and Merdeka Generation Seniors to Receive MediSave Top-Ups Amounting to $270 million in July 2019

>13 June 2019
Read More

$180 million of MediSave Top-ups for Pioneers in 2018

>11 June 2018
Read More

$180 million of MediSave Top-ups for Pioneers in 2017

>12 June 2017
Read More

$190 million of MediSave Top-ups for Pioneers in 2016

>13 June 2016
Read More

Pioneers to get Large MediSave Top-Ups Each Year

>16 June 2015
Read More

Roll-out of Enhanced Medication Subsidies on 1 January 2015

>29 December 2014
Read More

Higher Subsidies And Pioneer Generation Benefits For Subsidised Treatment At Specialist Outpatient Clinics In Public Hospitals From 1 Sep 2014

>22 August 2014
Read More

Government Accepts Recommendations Of MediShield Life Review Committee; Announces $4 Billion In Subsidies And Support For MediShield Life Premiums

>27 June 2014
Read More

Pioneer Generation Disability Assistance Scheme To Commence In September 2014

>25 June 2014
Read More

Pioneers to get MediSave Top-Ups from July

>16 June 2014
Read More

Government Welcomes Recommendations By MediShield Life Review Committee; Commits Support For MediShield Life Premiums

>05 June 2014
Read More

Community Health Assist Scheme (CHAS) Subsidy for The Pioneer Generation

>17 May 2014
Read More

Diverse Taskforce Set Up To Look Into The Communications And Outreach For The Pioneer Generation Package

>08 April 2014
Read More

Pioneer Generation Package To Recognise The Contributions Of Our Pioneers

>09 February 2014
Read More

 Content Editor ‭[2]‬

​​

 Content Editor ‭[1]‬

பொருட்கள்

மெடிஷீல்டு லைஃப் துண்டுப் பிரசுரம் (PDF கோப்பு)

ஆங்கிலம் (115KB)  |  மலாய் (127KB)  |  சீனம்  (164KB)  |  தமிழ் (2.23MB)

முன்னோடித் தலைமுறைக்கான சிற்றேடு (PDF கோப்பு)

ஆங்கிலம்  (100KB)  |  மலாய்  (100KB)  |   சீனம்  (149KB)  |  தமிழ் (1.05MB)

முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்துக்கான காட்சி வில்லைகள் (PDF கோப்புகள்)

ஆங்கிலம்  (830KB)  | மலாய்  (781KB) | சீனம்  (896KB)  | தமிழ் ​ (742KB)